Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست تحقیقات مالداری

(478 Views)

About زراعت، آبیاری و مالداری

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست تحقیقات مالداری 0258-2

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از تحقق تمام برنامه های ریاست تحقیقات مالی جهت رایج شدمن نسل های مالداری پر ثمر و اثر گذاری در اقتصاد ملی در مطابقت با اهداف چارجوب ملی انکشاف زراعت .

Job Details

Date Posted: 11 Feb 2019 Reference: 0000
Closing Date: 19 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک وزارت.
2. طرح وترتیب پلان تجارب تحقیقاتی در بخش مالداری ( حیوانات،طیور وماهی).
3. طرح پالیسیها و برنامه های ستراتیژیک تحقیقاتی در رابطه به انواع مختلف حیوانات، نسل گیری، تغذیه، صحت حیوانی و توسعه مالداری در سطح کشور در هماهنگی با ریاست های مالداری وصحت حیوانی.
4. تهیه طرزالعمل های تحقیقاتی به همکاری دیپارتمنت های مربوطه به منظور طرح و دیزاین، تطبیق، جمع آوری ارقام و تحلیل احصائیوی تجارب تحقیقات مالداری.
5. مدیریت برنامه های تحقیقاتی مالداری در سراسر کشور همچنان ارایه مشوره های تخنیکی در رابطه به انکشاف پالیسی ها و برنامه های تحقیقاتی به ریاست ها و آمریت های ذیربط
6. تجهیز و فعال نگهداشتن لابراتوارهای صحت حیوانی، فارم های تحقیقاتی انواع حیوانات بومی وفارم های انواع اصلاح شده به منظورتهیه مواد اولیه برای تولید نسل های دورگه از طریق القاح مصنوعی وتحقیقات بالای توافق آنها.
7. معرفی انواع خالص حیوانات بومی وانواع حیوانات اصلاح شده که درشرایط کشورتوافق بهترداشته و درعین حال قدرت حاصلدهی بیشتر و کیفیت بهترغذایی داشته باشد و معرفی تکنالوژی های موثر، ارزان و بی خطر درمورد تغذیه وحفظ الصحه حیوانات و پروسس محصولات آنها.
8. دریافت انواع حیوانات، طیور و ماهی وانواع خوراکه های حیوانی به منظور حاصل بیشتر.
9. تعیین زونهای جغرافیایی در رابطه به پرورش ونگهداری انواع حیوانات بومی و شناسایی مکمل نسلهای محلی کشور (تمام انواع حیوانات، ماهی، طیور وحشرات مفیده) با تفکیک مشخصات فینوتایپیکی آنها.
10. ایجاد میکانیزم عملی برای توزیع نسل های خالص بومی وانواع اصلاح شده در بدل قیمت مناسب تا پایداری خدمات تحقیقات مالداری را حفظ کرده بتواند.
11. نظارت مداوم ازفعالیتهای استیشن های تحقیقاتی ساحوی و کسب آگاهی کامل از مشکلات مالداران و دریافت راههای حل آن از طریق برنامه تحقیقاتی در بخشهای مختلف مالداری.
12. نظارت مداوم از راه اندازی و اجرای برنامه های تحقیقاتی در باره انواع مختلف حیوانات توسط دیپارتمنت های مربوطه و ارزیابی نتایج آن در مطابقت با ضروریات و شرایط فعلی کشور.
13. ایجاد هماهنگی موثر و قوی با ریاست عمومی ترویج و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی که درعرضه خدمات مالداری فعالیت دارند
14. ایجاد هماهنگی با موسسات تحقیقات مالداری جهانی و تمویل کننده گان به منظورجلب همکاری های تخنیکی آنها برای بلند بردن ظرفیت متخصصین تحقیقات مالداری و تجهیز لابراتوارهای صحت و تغذیه حیوانی و فارم های تحقیقات حیوانات بومی و فارم تحقیقات توافقی حیوانات اصلاح شده.
15. حصول اطمینان از هماهنگی برنامه های پروژه های خارجی که در بخش تحقیقات مالداری فعالیت دارند با پالیسی های وزارت.
16. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغنستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
17. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارت دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
18. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
19. انجام سایر وظایف که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( وترنری، مالداری ، پرورش حیوانات و تولیدات حیوانات) وبه درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه وتخصص(مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل(برای بست دوم) سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس،سه سال برای ماستر و دوسال برای دکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Kunduz 25 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook