Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست خاک شناسی

(661 Views)

About زراعت، آبیاری و مالداری

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست خاک شناسی 0256-2

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت پلانگذاری و سازماندهی بخش تحقیقات خاک شناسی در مطابقت با وظایف اساسی تخقیقات خاک شناسی که در پالیسی ها و استرانیژی های انستیتوتتحقیقات زراعتی انعکاس یافته است.

Job Details

Date Posted: 11 Feb 2019 Reference: 0000
Closing Date: 19 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک وزارت.
2. مدیریت و نظارت تقویه و حاصلخیزی خاک و رفع قلت عناصر کم مصرف مشکلات خاک های کشور برای دهاقین و باغداران .
3. فراهم آوری تسهیلات لازم برای اجرای امور سروی خاک و جمع آوری ارقام در سرتاسرکشور.
4. تهیه طرزالعملهای سروی ونمونه گیری آ ب، خاک ونبات، تجزیه لابراتواری و تحلیل ارقام نتایج لابراتواری به منظور معرفی انواع خاکها
5. نشان دادن آب، خاک و نبات درنقشه های خاکشناسی به منظور فراهم نمودن معلومات مقدماتی برای طرح وتطبیق تجارب تحقیقات .
6. اصلاح و تقویه خاکها برای توافق نباتاتیکه از نگاه تولید غذا، عاید واصلاح محیط زیست دارای اهمیت قابل ملاحظه باشد
7. تجهیز وفعال نگاه داشتن لابراتوارهای سروی وتحلیل و تجزیه لابرتواری آب وخاک به منظور طرح ودیزاین تجارب تحقیقاتی برای دریافت درجات توافق نباتات با انواع خاکها و آبهای کشور.
8. معرفی درجه توافق نباتات عمده زراعتی درانواع خاک هاوآب های کشورو معرفی تخنیکهای مناسب حفظ رطوبت خاک، آبیاری وافزایش رطوبت و عناصرغذایی درخاک وجلوگیری ازفرسایش خاک.
9. ایجاد میکانیزم عملی برای تجزیه آب وخاک وسفارش نباتات قابل توافق و تجزیه کودهای کیمیاوی و عضوی دربدل فیس مناسب جهت پایداری خدمات تحیقیقات خاکشناسی.
10. ترتیب پلان تجارب تحقیقاتی کشت نباتات درمناطق خشک وتحلیل وتجزیه معلومات تجارب تحقیقاتی برای مشخص نمودن مناطق مناسب برای کشت نباتات در مناطق خشک کشور.
11. ایجاد هماهنگی موثر با ریاست ترویج و سایر ریاست های تخنیکی وفراهم نمودن امکانات لازم به منظورعملی نمودن بهتر پلان سالانه ریاست تحقیقات خاک شناسی.
12. ایجاد هماهنگی با موسسات تحقیقات خاکشناسی وآبیاری جهانی وتمویل کننده گان به منظور جلب همکاریهای تخنیکی آنها برای بلند بردن ظرفیت متخصصین تحقیقات خاکشناسی و آبیاری و تجهیز لابراتوارهای خاکشناسی و آبیاری.
13. توسعه مکانیزم هماهنگی با ولایات غرض فعالیت ها وعرضه خدمات موثر و تحکیم ارتباطات متداوم وسریع بین وزارت و روسای زراعت ولایتی.
14. دایرنمودن ورکشاپها وکورسهای آموزشی برای کارمندان ترویج دولتی وغیر دولتی ودهاقین کشور به منظور ارایه سفارشات و رهنمایی لازم تنظیم موثر آب وخاک در مزارع تولیدی.
15. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغنستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
16. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارت دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
17. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
انجام سایر وظایف که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( تحقیقات زراعتی،زراعت عمومی، علوم نباتی، اگرونومی، حفاظه نباتات، باغداری وخاکشناسی، وآبیاری) وبه درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه وتخصص(مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل(برای بست دوم) سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس،سه سال برای ماستر و دوسال برای دکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Kunduz 25 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook