Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمریت تقنین

(634 Views)

About Ministry of Higher Education

-

Job Summary

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
LOCATION: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397
شرح
عنوان وظیفه: آمریت تقنین

بست : 3

وزارت یا اداره: تحصیلات عالی

موقعیت پست: ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک

تعداد پست: 1

گزارشده به: رئیس انکشاف برنامه های علمی

گزارش گیر از: کارشناس تقنین

خلاصه
هدف وظیفه: مطالعه و بررسی اساسات قانونی و حقوقی غرض طرح و تعدیل و بازنگیری لوایح، مقررات و طرزالعمل ها و رهنمودهای مربوط به تحصیلات عالی افغانستان.

لایحه وظایف

Job Details

Date Posted: 06 Dec 2018 Reference: 0036
Closing Date: 11 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

ترتیب پلان های کاری، هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعین شده.
مطالعه قوانین و اساسات حقوقی جهت تثبت جایگاه حقوقی و قانونی فعالیت ها و برنامه های وزارت تحصیلات عالی.
بررسی لوایح، طرازالعمل ها و رهنمودها جهت حصول اطمینان از موثریت و مفیدیت آن غرض بازنگری و تعدیل.
طرح مسوده های مقررات، لوایح و طرزالعمل ها، مبتنی بر قوانین، الزامات و تنظیم امور اکادمیک و اداری در وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی افغانستان.
انکشاف رهنمودها و معیارها جهت ایجاد و لغو دیپارتمنت ها، پوهنحًی ها و مؤسسات تحصیلات عالی جهت تنظیم اجراآت کاری بخش های اکادمیک و اداری وزارت، پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی.
ارایه نظرات و مشوره های قانونی در مورد موضوعات مبهم اداری و اکادمیک بر مبنی اسناد تقنینی نافذه کشور.
پیگیری از طی مراحل مسوده ها و اسناد تقنینی در وزارت عدلیه، شورای وزیران، پارلمان و سایر بخش های مربوطه.
تامین همآهنگی با ادارات مرکزی، پوهنتون ها و انستیتیوت قانونگذاری وزارت عدلیه جهت انکشاف اسناد تقنینی.
مدیریت و نظارت از اجراآت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از موثریت و مثمریت کاری آنها.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

Skills

-

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته: ( مربوط به حقوق و علوم سیاسی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
برای لیسانس دو سال تجربه کاری مرتبط (در بخش های عدلی، قضائی، حقوقی و سایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)، ماستر یک سال و دوکتور بدون تجربه کاری.
تسلط به زبان های رسمی( پشتو و دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم که جهت اشتراک در پروسه استخدام رقابتی بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی تحت پوشش (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد،
متقاضیان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.
برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.

Submission Email

(hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af)

Email Print Report
More jobs in this category
Head of Kandahar Field Office at United Nations World Food Programme Kandahar 04 Mar 2019
Head of Mazar Field Office at United Nations World Food Programme Balkh 04 Mar 2019
LLCs Program Assistant at SDROA Kabul 05 Mar 2019
English Program Assistant at SDROA Kabul 05 Mar 2019
اداره کننده شبکه at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
Policy and Planning Expert at Welthungerhilfe(WHH) Kabul 17 Mar 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook