Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

Re - مدیریت عمومی سنجش ضایعات

(1041 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

این مدیریت بمنظور کاهش ضایعات ,بلند بردن سطح عواید وستندرد سازی شبکه های توزیعی برق میباشد.

Job Details

Date Posted: 03 Nov 2018 Reference: VA-DABS-HQS/97-0418
Closing Date: 17 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• ترتیب پلان کاری جهت کاهش ضایعات و نظارت از تطبیق آن.
• ترتیب طرح جلوگیری از ضایعات انرژی وارائیه آن به آمریت کاهش ضایعات .
• جمع آوری راپورتولید ، تورید، فروش وضایعات انرژی برق ازتمام واحدهای دومی و سومی دافغانستان برشناشرکت وتطبیق آن با هدف تعین شده کاهش ضایعات.
• ایجاد یک میکانیزم برای سیستم محاسبه انرژی برق وتفکیک نمودن ضایعات توزیعی تجارتی وتخنیکی.
• ارزیابی وبازنگری فعالیت های مدیریت حفظ عواید درسطح برشنا با اقدامات اصلاحی.
• ارزیابی وتحلیل دیتای مصرف کننده ها بشکل دوره وار.
• ارزیابی نمونوی مصرف یا بارفیدرها وترانسفارمرهای توزیعی
• شناسائی ساحات که ضایعات آن ازحد معیاری بلند بوده وارایه طرح های اصلاحی.
• دریافت نظریات مسولین واحدهای برق رسانی در ارتباط کا هش ضایعات.
• ارائیه گزارش اجراآت ماهواروربعواربه آمرمربوط.
• انجام سایروظایف محوله نظربه هدایت آمرمربوط.

Skills

• آشنائی کامل با برنامهای کمپیوترودیتابس.
• مهارت مکالمه بطور شفاهی وکتبی.
• داشتن قوه ابتکار،خلاقیت مدیریت کاری.
• توانایی تکلم با زبانهای محلی وانکلیسی.
• حس مسئولیت پذیری وجواب دهی .
• ابتکارکاریی وسرعت کاردرگزارش گیری وگزارش دهی.
• صداقت وحفظ محرمیت کاری.
• انعطاف پذیری وتعین اولویت بندی کاری درشرایط دشوار.

Qualifications

سند تحصیلی لیسانس انجینربرق پنج سال تجربه کاری.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Re - مدیر سب ستیشن خواجه ال.. at DABS Baghlan 01 Feb 2019
(مدیر شعبه برق فابریکه بر.. at DABS Kabul 02 Feb 2019
Re - (سرشفت توربین (سروبی at DABS Kabul 01 Feb 2019
(میترخوان (سمنگان برشنا at DABS Samangan 31 Jan 2019
عضو خدمات مشتريان at DABS/KBD Kabul 23 Jan 2019
Re - مدیر حفظ مراقبت کیبل ه.. at DABS Sar-e Pol 26 Jan 2019
(میترخوان (سرپل برشنا at DABS Sar-e Pol 31 Jan 2019
انجنیر انرژی بادی و آفتا.. at DABS Kabul 30 Jan 2019
(شفت کار (سمنگان برشنا at DABS Samangan 30 Jan 2019
سرشفت - سمنگان برشنا at DABS Samangan 30 Jan 2019
Re - (لین مین شبکه ( مرکز at DABS Kabul 26 Jan 2019
عضو at DABS/KBD Kabul 23 Jan 2019
Electrical Engineering at SWC Construction Multi Cities 14 Feb 2019
مدیر بند سلما - هرات برشن.. at DABS Herat 29 Jan 2019
معاون بند سلما - هرات برش.. at DABS Herat 29 Jan 2019
Re - (شفت کار (خوست at DABS Khost 24 Jan 2019
شفت کارچهارم شبکه 400 - جوز.. at DABS Jawzjan 28 Jan 2019
سر شفت - سمنگان at DABS Samangan 27 Jan 2019
مدیریت حفظ ومراقبت شبکه -.. at DABS Parwan 27 Jan 2019
Re - (عضو سوچبورد (بغلان بر.. at DABS Kabul 24 Jan 2019
Re - انجنیر مطالعه خدمات ش.. at DABS Balkh 22 Jan 2019
Re - (عضو فنی (سمنگان at DABS Samangan 22 Jan 2019
(معاونیت عملیاتی (سمنگان .. at DABS Samangan 24 Jan 2019
Re - (کارمند کنترول کیفیت (.. at DABS Kabul 11 Dec 2019
Electrical Engineer at UNCDC Kabul 28 Apr 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook